90. MŠ Plzeň 90. MŠ Plzeň Home Kontakt Třída - Berušky Třída - Ježci Třída - Myšky Třída - Ovečky Třída - Veverky Třída - Zajíci Aktuality

Zápisy do MŠ - sběr žádostí

Aktualizováno: 08.04.2020 17:37

Zápisy do MŠ - Informace ke sběru přihlášek k předškolnímu vzdělávání

Vážení žadatelé,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevence nebezpečí proti šíření onemocnění COVID - 19 bylo vydáno opatření k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.

1. KROK – VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ (15.4 – 3.5. 2020)

Pro mateřské školy města Plzně je vytvořen systém elektronické přihlášky, který naleznete na webovém odkazu: https://mszapis.plzen-edu.cz/

Systém vám umožní vytvořit žádost o přijetí (přihlášku) z domova ve formátu pdf., kterou si vyplníte a vytisknete. (v případě, že nemáte k dispozici tiskárnu, prosím kontaktujte ředitelku školy na emailu: vomackovave@ms90.plzen-edu.cz)


2. KROK – SBĚR ŽÁDOSTÍ (4.5 – 5.5. 2020)

Sběr žádostí se bude pro letošní rok organizovat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců (osobní podání přihlášky na škole je možné POUZE na základě využití rezervačního systému, info viz níže).

Pro podání žádosti využijte některé, z těchto doporučených postupů:

a) podání datovou schránkou (datová schránka školy: vmxmwna)

b) emailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

c) poštou

d) osobní podání (podléhá rezervačnímu systému, který mateřská škola uveřejní na webových stránkách školy od 14. 4. 2020 - DŮLEŽITÁ INFORMACE!!! Přihlášku nejdprve musíte vytvořit na webu: https://mszapis.plzen-edu.cz/, poté vytisknout a vyplnit a teprve po těchto krocích se podává na určitou školu)


Dokumenty potřebné k doložení při podání přihlásky:
a) Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou: (informace jsou uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnili v systému https://mszapis.plzen-edu.cz/)

-          jméno a příjmení žadatele (dítěte),

-          datum narození,

-          místo trvalého pobytu,

-          označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),

-          podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

b) S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné ověřit totožnost zákonného zástupce a to uvedením:
(možnost pořídit kopii OP se zakrytím nepotřebných údajů)

- jména a příjmení tohoto zástupce

- místo trvalého pobytu tohoto zástupce

(Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat)

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

c) Dokládání řádného očkování dítěte:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit dítě stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (dítě, které do 31.8.2020 dosáhne věku 5ti let).

V současné situaci VÁS ŽÁDÁME, NENAVŠTĚVUJTE OSOBNĚ DĚTSKÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce :

-          prohlásí, že je dítě řádně očkované (čestné prohlášení ke stažení pod příspěvkem)

-          doloží kopii očkovacího průkazu

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.


Další informace:

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.8 2020 věku 5ti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

 
V příloze tohoto příspěvku naleznete kritéria pro přijetí stanovené pro zápisy do MŠ 2020 a čestné prohlášení o řádném očkování dítěte (vzor).


S pozdravem Bc. Veronika Vomáčková

 

90. mateřská škola Plzeň, Západní 7, příspěvková organizace - všechna práva vyhrazena © 2009 - 2015
Tvorba www stránek Abcool | Stránky města Plzně | Přihlášení